Jaki jest właściwy sposób zgłoszenia do VAT? (dla Sp. z o. o. i JDG)

Jeśli chcesz zarejestrować się jako podatnik podatku od towarów i usług w Polsce jako Sp. Z o. o. o. lub jednoosobowa działalność gospodarcza, musisz wykonać następujące kroki:

KROK 1. Zdecyduj, czy chcesz zarejestrować się jako podatnik VAT.

Zwolnienie z VAT - kto może z niego skorzystać w 2023 roku?

1. Zwolnienie od przychodu. Przedsiębiorcy, którzy spełniają wymogi ustawy o VAT, mają prawo do zwolnienia całej swojej sprzedaży z podatku VAT. Aby skorzystać z tego przywileju, przedsiębiorcy muszą spełnić wymóg obrotu określony w art. 113 ust. 1, zgodnie z którym zwalnia się od podatku VAT sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży (netto, czyli bez podatku VAT) w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła łącznie 200 000 zł.

Warto pamiętać, że limit obrotu uprawniający do zwolnienia z VAT nie obejmuje:

 • dostawy towarów na terenie UE, innych państw (nie Polski!);
 • przychodów ze sprzedaży środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji (zgodnie z przepisami o podatku dochodowym).

2. Zwolnienie ze względu na rodzaj działalności. Stosuje się je w zależności od rodzaju działalności prowadzonej przez podatnika. Wykaz czynności podlegających zwolnieniu określa art. 43 Art. 1 ustawy o VAT.

Do najpopularniejszych czynności zwolnionych z VAT należą w szczególności:

 • usługi medyczne;
 • usługi finansowe;
 • usługi edukacyjne.

Kto nie może korzystać ze zwolnień z VAT i jest zobowiązany do bycia podatnikiem VAT.

Limit obrotów nie jest jednak jedynym czynnikiem decydującym o możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Istnieją podatnicy, którzy zgodnie z art. 113 ust. 13 ustawy pozbawieni są prawa do zwolnienia.

Są to podatnicy, którzy:

Dostarczają:

1. Wyroby z metali szlachetnych lub z ich udziałem, antyki mające ponad 100 lat (dotyczy biżuterii artystycznej), poddane obróbce materiały rzeźbiarskie pochodzenia roślinnego lub mineralnego oraz wyroby z takich materiałów.

2. Towary z wykazu 12 ustawy, wszystkie towary podlegające opodatkowaniu akcyzą w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:

 • energii elektrycznej (CN 2716 00 00);
 • wyrobów tytoniowych;
 • samochody, inne niż wymienione w lit. a) e, zaliczone przez podatnika na podstawie przepisów o podatku dochodowym do środków trwałych podlegających amortyzacji;
 • budynków, budowli lub ich części, w przypadkach przewidzianych w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b;
 • obiekty budowlane;
 • nowe środki transportu.

3. Do sprzedaży towarów z poniższej listy konieczne jest również zarejestrowanie się jako podatnik VAT:

 • preparaty kosmetyczne i toaletowe (PKWiU 20.42.1);
 • komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU 26);
 • sprzęt elektryczny (PKWiU 27);
 • maszyny i urządzenia gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWiU 28);
 • sprzedaż hurtowa i detaliczna części zamiennych do pojazdów samochodowych i motocykli.

4. Obowiązkowej rejestracji jako podatnik VAT wymagają również wszystkie podmioty świadczące usługi:

 • prawnych;
 • w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz hodowlą zwierząt, a także związanego z przygotowaniem planu rozwoju i modernizacji gospodarstwa rolnego;
 • wyrób biżuterii;
 • windykacji należności (w tym faktoringu).

5. Firmy nieposiadające zarejestrowanej osoby prawnej w kraju muszą być również zarejestrowane jako podatnicy VAT i nie mogą korzystać ze zwolnienia z rejestracji.

KROK 2. Przygotuj niezbędne dokumenty:

Aby zarejestrować się jako podatnik VAT musisz złożyć w urzędzie skarbowym, w którym zarejestrowana jest spółka lub jednoosobowa działalność gospodarcza, wniosek na formularzu VAT-R. Jeśli składasz wniosek jako firma, przygotuj kopię umowy najmu biura oraz krótki opis działalności gospodarczej. Jeśli składasz wniosek jako jednoosobowa działalność gospodarcza, przygotuj kopię umowy najmu biura (mieszkania, w którym mieszkasz). Jeśli nie posiadasz stałego miejsca prowadzenia działalności - przygotuj oświadczenie, że Twoja działalność nie wymaga posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, ponieważ Twoje usługi są świadczone zdalnie i nie wymagają biura.

Wniosek możesz złożyć na dwa sposoby:

1. Forma elektroniczna

Umożliwia przesłanie jedynie wniosku VAT-R. Dodatkowe dokumenty musisz przesłać do inspektoratu pocztą (także elektroniczną) lub możesz je złożyć fizycznie w urzędzie skarbowym. Pamiętaj, że po złożeniu wniosku online możesz otrzymać z inspektoratu zapytanie o przygotowane wcześniej dokumenty. (patrz KROK 2). Jest to standardowa procedura. Odpowiedzią na zapytanie będzie dostarczenie przez Ciebie wymaganych dokumentów.

2. Składając bezpośrednio w urzędzie skarbowym

Wniosek VAT-R, możesz złożyć go wraz z dodatkowymi dokumentami. W ten sposób masz mniejsze szanse na otrzymanie dodatkowych informacji z urzędu skarbowego.

Rozpatrzenie Twojego wniosku zależy od wybranej przez Ciebie formy oraz od złożenia kompletnych dokumentów aplikacyjnych.

Jeśli złożysz dokumenty bezpośrednio w urzędzie skarbowym poprzez kontakt fizyczny, czas rozpatrywania wniosku wynosi zazwyczaj około 2 tygodni.

W przypadku składania elektronicznego - od 1 miesiąca.

Ale, możesz stosować VAT do fakturowania sprzedaży towarów lub świadczenia usług od razu po złożeniu wniosku o rejestrację (jeśli data, od której chcesz zostać podatnikiem VAT, pokrywa się z datą złożenia wniosku, a nie jest określona np. od następnego miesiąca).

Należy również pamiętać, że księgi rachunkowe firmy/ie muszą znajdować się w rejestrze VAT.

Jeśli nie, firma musi złożyć wniosek na formularzu NIP-8 (aktualizacja), gdzie należy wskazać konta firmowe, a przedsiębiorca musi dokonać zmian w CEIDG (Dodanie rachunków bieżących) elektronicznie poprzez serwis biznes.gov.pl

INNE PYTANIA Z TEJ SEKCJI