Jak uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu z US?

«Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach» to oficjalny dokument polskich organów podatkowych potwierdzający, że wskazana osoba nie posiada zadłużenia wobec budżetu z tytułu odliczeń podatkowych.

Na życzenie wnioskodawcy zaświadczenie może zawierać również dane:

  • O postępowaniu w sprawie określenia zadłużenia;
  • Informacje o toczących się postępowaniach egzekucyjnych;
  • Informacje o zaległych należnościach i ich przyczynach;
  • Informacje o podatkach z odroczonym terminem płatności lub rozłożonych na raty.

Wniosek o wydanie tego zaświadczenia możesz złożyć w każdym momencie, kiedy jest Ci ono potrzebne.

Wniosek możesz złożyć osobiście lub przez upoważnionego przedstawiciela posiadającego pełnomocnictwo. Wniosek o wydanie zaświadczenia musisz złożyć w urzędzie skarbowym, w którym jesteś zameldowany lub w którym zarejestrowana jest twoja firma jako osoba prawna.

Wniosek możesz złożyć na dwa sposoby:

  • Składając osobiście w urzędzie skarbowym wniosek w formie papierowej.
  • Składając wniosek elektronicznie na stronie biznes.gov.pl za pośrednictwem urzędu osobistego z wykorzystaniem profilu zaufanego («Profil zaufany»).

Wnioski złożone w formie papierowej lub za pośrednictwem «Profilu zaufanego» wymagają uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 21 zł.

Dowód zapłaty może być przedstawiony w formie potwierdzenia bankowego. Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia, tj. nie jest uzależniony od wydanego orzeczenia.

Termin rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na wniosek wynosi 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

INNE PYTANIA Z TEJ SEKCJI